Návrh znaku a vlajky (praporu) obce Zvánovice

V prosinci 2003 Zastupitelstvu obce Zvánovice vybralo tyto vítězné návrhy znaku a praporu.

Na přelomu prosince 2003 a ledna 2004 jsem předal nezbytné podklady k posouzení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a následného schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. V červnu 2004 Podvýbor doporučil PS PČR schválení těchto obecních symbolů, k čemuž došlo v říjnu 2004.
Dle terminologie schválené v dubnu 2004 se místo praporu užívá termínu vlajka.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodutím č. 37 ze dne 6.8.2004.

Vítězný návrhu znaku :   Vítězný návrhu vlajky :
     
 
Blason (popis znaku) :
 V patě polceného štítu zlaté trojvrší, nad ním v pravé modré polovině stříbrný mlýnský kámen (žernov) a v levé, zelené vpřed hledící stříbrná hlava berana se zlatými rohy.
  Popis vlajky :
List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy, horní polcený – 2/3 šířky praporu a žlutý pilový se třemi oblými zuby a čtyřmi mezerami, v poměru 1:1. Horní pruh se dělí na žerďovou, modrou část, v níž bílý mlýnský kámen (žernov) a vlající, zelenou část, v níž vpřed hledící bílá hlava berana se žlutými rohy. Poměr šířky k délce 2:3.

 

     
Odůvodnění :
mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě

beraní hlava – chovalo se zde dosti významně ovcí pásaných obecním pastýřem

zlaté trojvrší – odkazuje zde jak na geografickou polohu obce mezi třemi vrchy, tak především symbolizuje uhlířské milíře (vždy zde kvetlo uhlířství, pálilo se zde dřevěné uhlí a to ještě v I.polovině minulého století)

zlatý kov –představuje zde hospodářský význam pro celou obec, živobytí občanů, navíc zlatý kov symbolizuje slunce a jím prosluněné okolní pole při žních

modrá barva – představuje Zvánovický potok

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

  Odůvodnění :
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 

Na začátku července 2003 jsem předal osm variant (A-H) návrhu znaku a praporu Zastupitelstvu obce Zvánovice.

Jednotlivé figury v návrzích záměrně opakuji, což je jedna z heraldických zásad, které se držím se, vycházím z principu navrhování, aby se při tvorbě vycházelo z prvních intuicí, a potom se přistupovalo k úpravě jednotlivých nuancí a dělení štítu, aby nedošlo k úplně diametrálně odlišným návrhům. Proto jsem se rozhodl pro užití beraní hlavy, mlýnského kamene (žernovu), uhlířských milířů a naznačení Zvánovického potoka vlnitým břevnem. Tyto figury mých návrzích převážily. Proto jsem neužil hradební zdi (cimbuří),jako v okolních vsích-rod Cimburků, také jsem záměrně neužil prvků z erbů bývalých vlastníků – Zvánoviců (nikde v odborné literatuře jsem nenašel znak tohoto rodu, buď se jednalo o rod zemanský, jehož erb již není znám nebo nebyli šlechtického původu, možná se jedná jen o mýtus a shodu jmen-viz. Jiří Zvánovec ve vaší kronice, jelikož se zaobírám doposud žijící českou šlechtou, vím, že je to dosti častý případ,že jen ze shody jména si utvrzují svůj aristokratický původ) – klášter sv.Anny pod Petřínem - Kostkové z Postupic – Smiřičtí ze Smiřic a Khevenhüller-Metsch. Také jsem nepoužil v návrzích kamenné kříže, i když jsem se k nim původně směřoval, ale zdálo se mi, že by v návrzích nepůsobily vyváženě, stejný důvod byl i u bývalé sopky Ostré hůrky. Z vexilologického hlediska je v návrzích praporů místo zlaté barvy žlutá a místo stříbrné barvy bílá, ale při tisku (i této prezentaci)  jsem schválně bílou barvu nepatrně zešedivěl, aby byla lépe čitelná a výraznější na bílém podkladu (papíře), k čemuž mne dovedla zkušenost při odevzdávání a následné reakce. Ve výsledném odevzdaném vítězném návrhu tomu tak již samozřejmě nebude.

 

Varianta A návrhu znaku :   Varianta A návrhu praporu :
     
 
Blason :
V patě červeného štítu tři zelené uhlířské milíře, nad nimi přivrácená (en face) stříbrná beraní hlava se zlatými rohy.
  Popis :
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy (červený – 2/3 šířky praporu a zelený), které jsou odděleny pilovitou čarou s oblými hroty. V horním červeném pruhu přivrácená (en face) bílá (stříbrná) hlava berana se zlatými (žlutými)rohy. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
beraní hlava – chovalo se zde dosti ovcí pásaných obecním pastýřem

uhlířské milíře – vždy zde kvetlo uhlířství, pálilo se zde dřevěné uhlí a to ještě v I.polovině minulého století

červená barva – představuje žár v pecích na tavení rudy a uhlířských milířích

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta B návrhu znaku :   Varianta B návrhu praporu :
     
 
Blason :
V patě modrého štítu tři zelené uhlířské milíře, nad nimi stříbrný mlýnský kámen (žernov).
  Popis :
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy (modrý – 2/3 šířky praporu a zelený), které jsou odděleny pilovitou čarou s oblými hroty. V horním modrém pruhu bílý (stříbrný) mlýnský kámen (žernov). Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě

uhlířské milíře – vždy zde kvetlo uhlířství, pálilo se zde dřevěné uhlí a to ještě v I.polovině minulého století

modrá barva – představuje Zvánovický potok

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta C návrhu znaku :   Varianta C návrhu praporu :
     
 
Blason :
V patě polceného štítu tři zelené uhlířské milíře, nad nimi v pravé modré polovině stříbrný mlýnský kámen (žernov) a v levé, červené přivrácená (en face) stříbrná beraní hlava se zlatými rohy.
  Popis :
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy (horní polcený – 2/3 šířky praporu a zelený), které jsou odděleny pilovitou čarou s oblými hroty. Horní pruh se dělí na žerďovou, modrou část, v níž bílý (stříbrný) mlýnský kámen (žernov) a vlající, červenou část přivrácená (en face) bílá (stříbrná) hlava berana se zlatými (žlutými)rohy. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
 

mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě

beraní hlava – chovalo se zde dosti ovcí pásaných obecním pastýřem

uhlířské milíře – vždy zde kvetlo uhlířství, pálilo se zde dřevěné uhlí a to ještě v I.polovině minulého století

modrá barva – představuje Zvánovický potok

červená barva – představuje žár v pecích na tavení rudy a uhlířských milířích

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta D návrhu znaku :   Varianta D návrhu praporu :
     
 
Blason :
Štít pošikem dělený pilovitou čarou s oblými hroty. V pravé, modré polovině stříbrný mlýnský kámen (žernov). V levé, zelené polovině přivrácená (en face) stříbrná beraní hlava se zlatými rohy.
  Popis :
List praporu tvořený dvěmi částmi, dělený svislou pilovitou čarou s oblými hroty. V žerďové, modré části bílý (stříbrný) mlýnský kámen (žernov) a ve vlající, zelené části část přivrácená (en face) bílá (stříbrná) hlava berana se zlatými (žlutými)rohy. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě

beraní hlava – chovalo se zde dosti ovcí pásaných obecním pastýřem

pilovitá čára s oblými hroty – představuje zde uhlířské milíře, vždy zde kvetlo uhlířství, pálilo se zde dřevěné uhlí a to ještě v I.polovině minulého století

modrá barva – představuje Zvánovický potok

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta E návrhu znaku :   Varianta E návrhu praporu :
     
 
Blason :
Červený štít dělený pošikem položeným vlnitým břevnem modré barvy. Přes celý tento štít přivrácená (en face) stříbrná beraní hlava se zlatými rohy.
  Popis :
Červený list praporu dělený pošikem položeným vlnitým břevnem modré barvy. Přes celý tento list přivrácená (en face) bílá (stříbrná) hlava berana se zlatými (žlutými)rohy. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
beraní hlava – chovalo se zde dosti ovcí pásaných obecním pastýřem

modrá vlnité břevno – představuje Zvánovický potok

červená barva – představuje žár v pecích na tavení rudy a uhlířských milířích

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta F návrhu znaku :   Varianta F návrhu praporu :
     
 
Blason :
Zelený štít dělený pošikem položeným vlnitým břevnem modré barvy. Přes celý tento štít stříbrný mlýnský kámen (žernov).
  Popis :
Zelený list praporu dělený pošikem položeným vlnitým břevnem modré barvy. Přes celý tento list bílý (stříbrný) mlýnský kámen (žernov). Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě

modrá vlnité břevno – představuje Zvánovický potok

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta G návrhu znaku :   Varianta G návrhu praporu :
     
 
Blason :
Štít dělený pošikem položeným vlnitým břevnem modré barvy. V horním zeleném poli stříbrný mlýnský kámen (žernov). V dolním červeném poli přivrácená (en face) stříbrná beraní hlava se zlatými rohy.
  Popis :
List praporu tvořený dvěma částmi, oddělenými pošikem položeným vlnitým břevnem modré barvy. V horní zelené části bílý (stříbrný) mlýnský kámen (žernov). V dolním červené části přivrácená (en face) bílá (stříbrná) beraní hlava se žlutými (zlatými) rohy. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě

beraní hlava – chovalo se zde dosti ovcí pásaných obecním pastýřem

modrá vlnité břevno – představuje Zvánovický potok

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

červená barva – představuje žár v pecích na tavení rudy a uhlířských milířích

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta H návrhu znaku :   Varianta H návrhu praporu :
     
 
Blason :
Štít dělený položeným vlnitým břevnem modré barvy. V horním červeném poli přivrácená (en face) stříbrná beraní hlava se zlatými rohy. V dolním zeleném poli stříbrný mlýnský kámen (žernov).
  Popis :
List praporu tvořený dvěma částmi, oddělenými položeným vlnitým kůlem modré barvy. V žerďové, červené části přivrácená (en face) bílá (stříbrná) beraní hlava se žlutými (zlatými) rohy. Ve vlající, zelené části bílý (stříbrný) mlýnský kámen (žernov). Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
 

beraní hlava – chovalo se zde dosti ovcí pásaných obecním pastýřem

mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě

modrá vlnité břevno – představuje Zvánovický potok

červená barva – představuje žár v pecích na tavení rudy a uhlířských milířích

zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 

Pro příklad zde uvádím návrh pamětního listu, záměrně je zprůhledněn, byl vytisknut na historizující papír.

 

©
Arnošt Drozd
2003 - 2004